Gemeente Amsterdam wil de mening van iedereen, ook van buiten de gemeente, over windturbines weten. Zolang het maar de “goede” mening is.

“We halen graag zo veel mogelijk informatie op van alle Amsterdammers en belanghebbenden. “

“Het is geen gewone enquête, maar een vragenlijst waarbij u als het ware op de stoel van de bestuurder wordt gezet.”

Fijn toch, u op de stoel van de bestuurder? Dan mag u beslissen of er windturbines komen, zou u denken. Helaas. Als uw visie windturbines tegenhoudt, dan mag u die niet indienen. De inzendknop van deze ongewone enquête wordt geblokkeerd totdat u uw mening heeft herzien. Hoe ongewoon, hoe ondemocratisch! Wij begrijpen dat u dat moeilijk kunt geloven. Door hier op te klikken kunt u zich makkelijk overtuigen van ons gelijk. Klik en huiver. Maar stuur nog niet in!

Wij hebben een methode ontworpen waarmee u deze ondemocratische blokkeerknop omzeilt. Met deze methode bent u in één minuut klaar om een betere visie in te dienen die geen lippendienst bewijst aan de gemeentelijke plannen voor 17 windturbines bij woonwijken, recreatie, volkstuinen of in waardevolle natuur dan wel landschap. Hieronder leggen wij uit waarom onze visie de betere is en waarom het belangrijk is dat u de enquête volgens uw eigen inzicht indient. Bedenk daarbij alstublieft dat iedereen hieraan mee mag doen. Ook zij die alleen maar af en toe Amsterdam bezoeken. Wilt u een ongeschonden en gezond Amsterdam doe dan mee!

A. Genoeg gepraat, ik wil meedoen. Klik hier.

B. Ik wil eerst inhoudelijk bijgepraat worden waarom windturbines buiten de Amsterdamse havens ongewenst zijn.

Allereerst willen we nadrukkelijk stellen dat we de Nederlandse klimaatambities onderschrijven. Voor ons kan het niet snel genoeg gaan maar wel zorgvuldig. Dat is geen lippendienst. Daarom hebben wij ook aan de klimaatmars meegedaan met onze eigen leuzen: Voor een snelle, betaalbare, doelmatige, toereikende en rechtvaardige energietransitie. Amsterdamse windturbines naast woonwijken en in parken, recreatie- en natuurgebieden horen niet in een stad. Windturbines in het havengebied kunnen wel (maar niet op het C. Douwes-terrein noch bij de NoordIJplas).

Rechtvaardig: hoe rechtvaardig is het als turbines vooral bij de achterstandswijken van Zuidoost en Noord komen? Hoe rechtvaardig is het om op 350 meter van je wijk een turbine te zien verrijzen waar volgens de RIVM tot ca. 10% van omwonenden ( ernstige ) overlast van kunnen ondervinden? Terwijl het RIVM erkent dat de geluidsnormen nader moeten worden onderzocht . Waarvan experts zeggen dat veel grotere afstanden moeten worden aangehouden. Waarvan de Raad van State zegt dat de huidige geluidsnormen onvoldoende zijn gefundeerd. En waarvan wij zeggen dat de huidige Nederlandse geluidsnormen onverenigbaar zijn met buitenlandse normen, de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties en strijdig zijn met Europees recht en het voorzorgbeginsel.

Toereikend: De opdracht voor Nederland van het klimaatakkoord is inmiddels gehaald. Wij zijn bovendien voor uitbreiding van die ambitie. Het klimaatakkoord zegt dat we daarvoor eerst kijken naar Wind op Zee en Zon op Dak. En daar is heel veel mogelijk. Deze beide mogelijkheden ontwikkelen zich nu razendsnel. Daarmee zijn de Nederlandse ambities goed te realiseren: 55% groene energie in 2030 en alles groen in 2050. Het wachten is alleen op een voortvarend overheidsbeleid. Niet op 8 extra windturbines in Amsterdam die vanwege Schiphol slechts 150 m hoog mogen zijn, veel subsidie nodig hebben en even veel opleveren als één extra hoge windturbine op zee. Op zee is genoeg ruimte. En zo veel daken liggen nog leeg.

Doelmatig: Hoe doelmatig is het als de provincie inzet op de bescherming van zijn provinciaal landschap als dat ontsierd dreigt te worden door windturbines van industriële afmetingen? Hoe doelmatig is het om corridors aan te leggen voor dieren om zich van het ene gebied naar het andere te verplaatsen en om kwetsbare natuur te beschermen als tegelijk met windturbines de leefomgeving van dieren en de biodiversiteit wordt geschaad? Hoe doelmatig is het als in kwetsbare wijken wordt geïnvesteerd als de leefomgeving voor bewoners verslechtert?

Betaalbaar: Windturbines op land kosten bakken vol subsidie. Subsidies die u en ik betalen via een opslag op de maandelijkse energierekening. Zonnepanelen op dak zijn ongesubsidieerd en leveren veel stroom. Windturbines op zee worden tegenwoordig zonder subsidie gebouwd.

Snel: Windturbines op zee worden per dozijn per maand neergezet. En dat tempo kan nog flink omhoog. Veel nieuwe gebieden op zee worden nu voor windturbines ontsloten; grote elektriciteitsproducenten staan in de rij om te mogen inschrijven voor een windpark, big business immers. Die gebieden zijn ver uit de kust zodat een dagje aan het strand leuk blijft. Ook de natuur op zee kan worden ontzien. En zeeturbines zijn megajoekels die heel veel stroom opleveren omdat het op zee hogerop meestal 24 uur per dag hard waait. Een betrouwbare energiebron dus. Ongesubsidieerd nog wel.

(Meer argumenten vindt u in de position papers van Windalarm. Die kunt u vinden door hier op te klikken. Bedenk wel dat dit soms zware kost is en nogal wat leeswerk.)

C. Waarom zou ik meedoen? Dat is de 1000 dollar vraag. Hier ons antwoord.

Een heel goede reden is dat u zich niet wilt neerleggen bij de blokkeerknop die onwelgevallige meningen tegenhoudt. In wat voor land willen we leven? Binnen een minuut kunt u uw eigen mening geven. Klik hier. Het enquêtebureau heeft toegezegd zo’n eigen inzending te zullen meenemen.

De Amsterdamse gemeenteraad heeft in dit voorjaar de zoekgebieden voor wind vastgesteld waarbij een extra reflectiefase is ingelast. In zo'n reflectiefase worden alle argumenten nog eens tegen het licht gehouden en kunnen de burgers hun bezwaren inbrengen. Daar zou naar geluisterd worden. Die reflectiefase loopt nu. Daarvoor heeft de gemeente klankbordgroepen georganiseerd. Deze zijn één dezer dagen van start gegaan. Er is een klankbordgroep over de natuur en één over de gezondheid. Maar er zijn ook klankbordgroepen per stadsdeel. Het idee van de enquête is dat de klankbordgroepen daar gebruik van kunnen maken. Zij kunnen daarmee bijvoorbeeld het draagvlak vaststellen, was het idee. En hoe zwaar burgers tillen aan gezondheid, natuur, landschap, volkstuinen enzovoorts. Maar het is ongehoord dat inwoners alleen hun mening kenbaar kunnen maken als zij bij voorbaat instemmen met 17 extra windturbines in de stad! Maak de gemeente duidelijk dat u daar zwaar aan tilt en klik hier. Alleen zo kan de reflectiefase vaststellen wat u beoogt namelijk dat er geen draagvlak is voor windturbines dichtbij woonwijken, recreatie en volkstuinen en niet in waardevolle natuur dan wel landschap. Natuurlijk zal de gemeente proberen te verhinderen dat zo'n conclusie zal worden getrokken. Maar de gemeenteraad zal daar niet gemakkelijk in mee gaan als wij zo'n gemanipuleerde enquête kunnen aantonen. Zeker niet met de gemeenteraadsverkiezingen over vier maanden.

Klik hier, en doe het nu! Deel dit met familie, kennissen, buren en collega's. Liefst vandaag nog!

Ook uw stem mag worden gehoord.